เงื่อนไขการรับประกัน (Warranty Condition)

 1. บริษัท ออโต้วิชั่น จำกัด รับประกันผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ซื้อภายในประเทศไทยเท่านั้น โดยมีกำหนดเวลา 365 วัน นับแต่วันที่ซื้อโดยลูกค้าต้องเก็บบัตรรับประกัน และใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน (หรือสามารถลงทะเบียน online ที่ www.proof-carcam.com
 2. การรับประกันจะรับประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธีและความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น
 3. สินค้าที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในกรณีดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯจะทำการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ถือเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้
  1. ลูกค้าต้องแสดงบัตรรับประกันหรือใบเสร็จรับเงินต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ที่นำสินค้าเข้ารับบริการ
  2. รับประกันนั้นต้องกรอกรายละเอียดครบถ้วน โดยเฉพาะวันที่ซื้อสินค้า ชนิดของสินค้า ชื่อร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายที่บริษัทฯ แต่งตั้ง มิฉะนั้นอาจจะไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ถูกต้องตามเงื่อนไข
  3. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่ ส่วนประกอบต่างๆ เช่น สายต่าง; ตัวยึด (Holder); ที่ชาร์จ ซึ่งไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน การรับประกันนี้ไม่รวมถึง ซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมเสริมต่างๆ ที่อยู่ในตัวสินค้าที่รับประกัน
  4. ความเสียหายที่เกิดจาก การใช้สินค้าไม่ถูกวิธี การฝ่าฝืนคำแนะนำเรื่องการใช้งาน ความประมาท อุบัติเหตุ หรือ ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติเช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว รวมทั้งสัตว์หรือแมลงต่างๆ เข้าไปด้านในตัวผลิตภัณฑ์ความเสียหายดังกล่าวนี้อยู่นอกเหนือการรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามบัตรรับประกัน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย ค่าอะไหล่ และบริการในการซ่อมแซมเองทั้งสิ้น
  5. สินค้าหากมีปัญหาจากการผลิตภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อ เปลี่ยนสินค้าใหม่ให้
 4. หากพบมีการดัดแปลงสินค้า หรือ Void ที่ติดกับสินค้า มีรอยฉีกขาดหรือหลุดหายไปถือว่าสิ้นสุดการประกัน

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

เลขที่ใบรับประกัน (No.)

รุ่นสินค้า (Model)

ชื่อ-สกุลผู้ซื้อ (Customer)

หมายเลขติดต่อ (Telephone)

อีเมลล์ (Email)

วันเกิดผู้ซื้อ (ฺBirth of Date DD/MM/YYYY) ex 01/01/2017

ที่อยู่ (Address)

วันที่ซื้อสินค้า (Date of Purchased DD/MM/YYYY) ex. 01/01/2017

ชื่อร้าน/สถานที่ซื้อ (Shop)